“ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. കുറച്ച് മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികൾ എന്നെ വളഞ്ഞു. “

“എനിക്ക് സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ മെമ്മറി, ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കായിക മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു … Read more